Betong är världens mest använda byggmaterial.

Betongens huvudingrediens är cement. Cementproduktion leder till stora utsläpp av växthusgaser. För att framställa 1 ton cement bildas 1 ton CO2.

Det innebär att dagens cementindustri står för ca 7 procent av världens CO2-utsläpp. Industrin försöker minska dessa utsläpp och har till en viss del också lyckats. Framgångarna ligger i huvudsak i effektivare transporter. Utsläppsreduceringen är dock begränsad och på väg att nå sin yttersta gräns. Anledningen är att koldioxidutsläppen är direkt kopplade till bränningsprocessen av cementen och kan inte påverkas. Man försöker idag att minska på det stora energibehovet vid tillverkningen genom att tillsätta och samtidigt bränna överskottskemikalier och gamla bildäck i ugnarna – men mängden av C02 kvarstår. Många forskare världen över försöker idag ersätta cementen i betong genom olika substitut för att minska denna miljöpåverkan.

Vi har en metod som kan minska behovet av cement idag! Ett koncept som innebär möjligheten att reducera andelen cement med 20 % i betong med bibehållen styrka, en tätare yta, mindre andel sprickor och en längre brukandetid av konstruktionen.

Varför används fortfarande en gammal gjutteknik på bygget? Den har inte har utvecklats på 40 år och många har länge vetat om nackdelarna som tekniken innebär. Här fanns en stor potential att kanske arbeta lite smartare. Borde man inte undersöka vad som egentligen händer i betongmassan när den väl placerats i formen? Om man står och noga betraktar en nygjuten/utlagd betongmassa kan man upptäcka många nya saker. Vad är det som sker egentligen och vad händer med ytskiktet innan själva hårdnandet startar? Är det rätt att göra som idag, det vanligaste sättet, att efterbehandla halvhårdnande betongytor med en glättare som kör på ytan? Kosmetiskt kan man då släta till och täta sprickorna som redan uppstått. Det vet alla som har gjutit betonggolv. Efter en tid kommer ytsprickorna att visa sig igen och dessa kan dessutom nå riktigt djupt. Man har försökt lösa detta genom att öka på täckande betongskikt över stålet. Men vad hjälper ett tjockare täckskikt om det ändå är fullt av sprickor?. Snart kommer ändå kloriderna att nå armeringsstålet och rostangreppen startar omgående.

Efter att ha provat olika sätt och lösningar har vi fått nya insikter i vad vi tror kan vara nyckeln till hårdnandeprocessen. Vi har lyckats mindre bra många gånger – men lärt oss av våra misstag. Vi har ständigt förbättrat våra produkter för att optimera dess prestanda och slutligen lyckats finna en produkt som tar till vara på teknikens potential. Idag har vi en metod att förädla färsk betongmassan i det viktiga ytskiktet – den mest utsatta delen. Vi gör det medan betongen är påverkbar d.v.s. innan den stelnar. Ett enkelt steg mot en stor skillnad med RolliT konceptet.

En produktionsmetod som kan minska behovet av cement med 20 % och ändå få en bättre kvalitet på betongen är bättre för miljön på alla sätt. Man kan slippa de förargliga tidiga krympsprickorna genom att minska på cementhalten i betongen när ytan sedan behandlas rätt. Det gör vi genom att tryckkompaktera med maskin efter att sättningen eller eftersjunkningen i massan har skett. Behandlingen sker bara några få timmar efter att utläggningen av betongen. På köpet får vi en tätare yta och därmed en långsammare kloridtransport genom täckskiktet. Det ger oss en längre brukandetid vilket gynnar vår miljö och innebär större ansvarstagande gentemot kommande generationer. Detta är en gjutteknik att bygga på!

FormConsult AB har idag ett koncept för att kunna minska andelen cement i betongen. På så sätt också öppnat upp för ett miljövänligare betongbyggande. Om dessa metoder används över hela världen skulle det innebära att 500 miljoner ton cement skulle sparas varje år samtidigt som 500 miljoner ton koldioxid också skulle förhindras att nå vår atmosfär. Det är vad vi kallar miljövänlighet.

Det finns mycket som kan göras för att förbättra vår miljö redan idag. Vill du veta mer om hur viktig miljöaspekten är vid betonggjutning – läs artikeln av Bertil Persson,Bara.

“Miljökrav genomsyrar hela samhället. Betong ingår i allt
byggande och det är därför viktigt att betongen miljöanpassas med hänsyn till växthuseffekten
och med tanke på att naturgrus är en ändlig resurs.”

FormConsult AB

Skogshemsvägen 7B
14141 HUDDINGE
info@formconsult.se

FormConsult AB

Framtidens gjutteknik för betong!

Kontakta oss!